Силабуси

Обов’язкові освітні компоненти

1 семестр

Університетські студії: вступ до спеціальності “Спеціальна освіта”

Загальна педагогіка і педагогічна деонтологія

Інклюзивна освіта

Загальна психологія

Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізична культура

2 семестр

Спеціальна педагогіка (2 і 3 семестр)

Логопедія (основи, дислалія)

Історія спеціальної педагогіки та спеціальної психології

Історія науки

Фонетика та фонологія

Вікова і педагогічна психологія

Практикум «Англійська мова та інклюзія»

3 семестр

Логопедія (дизартрія)

Соціальна адаптація та виховання дітей з особливими освітніми потребами

Організація діяльності асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі

Спеціальна психологія

Основи медичних знань у галузі спеціальної освіти

Основи невропатології та патофізіології

Вибіркові освітні компоненти

4 семестр

Логопедія (порушення темпо-ритмічної сторони мовлення, заїкання)

Логопсихологія

Філософія

Інформаційні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Курсова робота (спеціальна педагогіка)

Навчальна практика

Вибіркові освітні компоненти

5 семестр

Логопедія (алалія, афазія) (5-6 семестри)

Логопедія (ринолалія, порушення голосу)

Основи логоритміки

Навчальна практика

Вибіркові освітні компоненти

6 семестр

Нейродинамічні основи логопедії

Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення

Комплексна діагностика при порушенні мовлення з консультуванням

Курсова робота (логопедія)

Виробничі практика

Вибіркові освітні компоненти

7 семестр

Логопедія (дисграфія, дислексія)

Логоритміка з методикою

Діагностика логопедичних порушень з логопропедевтикою

Виробнича практика

Вибіркові освітні компоненти

8 семестр

Виробнича практика

Вибіркові освітні компоненти

 Вибіркові освітні компоненти

Sotsialna-inkliuziia

Treninh komandoutvorennia u spetsialnii osviti ta inkliuzii 

Artykuliatsiina himnastyka( praktykum)

Gender ta inkliuziia

Kompleksna diahnostyka pry porushenni movlennia z konsultuvanniam

Metodyka navchannia ditei z tiazhkymy porushenniamy movlennia

Movlennieva i sensorni systemy ta yikh porushennia

Praktykum vykhovnoi roboty z ditmy z osoblyvymy osvitnimy potrebamy

Psykholohiia profesiinoho zdorovia

Ekolohichne vykhovannia doshkilnykiv z zahalnym nedorozvynenniam movlennia

Ihry v lohopedychnii roboti

Lohopedychnyi praktykum vid postanovky do dyferentsiatsii zvukiv u zviaznomu movlenni

Metodyky lohopedychnoi roboty z ditmy z kombinovanymy porushenniamy

Metodyky roboty z ditmy z trudnoshchamy u navchanni

Praktykum ihrovoi lohopedii

Rannia lohopedychna korektsiia

Metodyky intehrovanoho navchannia

Osnovy teorii movlennievoi diialnosti

Orhanizatsiia indyvidualnoho navchannia ditei z systemnymy porushenniamy movlennia

Alternatyvna i dodatkova komunikatsiia

Sensorna intehratsiia ta Montessori-terapiia

Lohopedychnyi praktykum vid postanovky do dyferentsiatsii zvukiv u zviaznomu movlenni

Vikova psykholohiia

Psykholohichna korektsiia

Praktykum z sotsialnoi psykholohii

Psykholohiia anomalnoho rozvytku

Psykhoterapiia perezhyvannia vtray ta krainoho horia

Psykhoterapiia uskladenykh stosunkiv i konfliktiv

Dytiacha kohnityvna psykholohiia

Dyferentsiina psykholohiia

Kohnityvna psykholohiia rozvytku

Treninh sotsialnoho rozvytku ditei

Maindfulnes – praktyky usvidomlennia

Neiropsykholohiia

Spetsialna osvita v imenak

Menedzh diahnostyka pry porushenni movlennia z konsultuvanniam

Bezbariernist yak filosofiia suspilstva bez obmezhen

Arttekhnolohii v inkliuzyvnomu navchanni

Anhliiska mova ta inkliuziia

Orhanizatsiia diialnosti asystenta vchytelia y asystenta dytyny v inkliuzyvnomu osvitnomu seredovyshchi

Inkliuziia v osviti dlia upravlintsiv

Yevropeiska osvita_ istoriia, tsinnosti, vyklyky sohodennia

Ukrainska osvitnia mihratsiia-emihratsiia-diaspora_dosvid sotsialnoi inkliuzii

Stratehii podolannia trudnoshchiv u navchalnii diialnosti ta rivni pidtrymky ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy

Osnovy klinichnoho interviu

Prykladna sotsialna psykholohiia

Inkliuziia v osviti