Загальна інформація

Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій створена 28 вересня 2017 р. (наказ ректора № 568) на базі Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки на виконання ухвали Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 9 від 26. 09. 2017 року) з метою належного науково-методичного забезпечення навчального процесу, ширення і втілення у практику інноваційних здобутків сучасної освіти, швидкого реагування на її найновіші виклики і потреби, організації стажування і підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також упровадження нових освітніх програм (зокрема, з 2019 р. – 016 Спеціальна освіта (логопедія), 053 Психологія (Дитяча психологія та психологічна практика).

    На кафедрі вперше в університеті упроваджено та акредитовано НАЗЯВО освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • Спеціальна освіта” (спеціальність 016 Спеціальна освіта, спеціалізація 016.01 Логопедія) (з 2019)
 • “Дитяча психологія та психологічна практика” (спецільність 053 Псиологія) (2019-2023)

     У 2023 була упроваджена освітня програмі другого (магістерського) рівня вищої освіти “Інклюзія в освіті” (спеціальність 016 Спеціальна освіта, спеціалізація 016.01 Логопедія).

  Упродовж функціонування на кафедрі працювали від 7 (штатних) до 40 (внутрішніх і зовнішніх сумісників) викладачів: дійсні члени НАПН України, доктори і кандидати наук, професори, доценти, асистенти, які забезпечують (чи забезпечували) здобуття студентами першого (бакалаврського: «Спеціальна освіта», «Психологія», «Дошкільна освіта») і другого (магістерського: («Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна робота», “Інклюзія в освіті”) рівнів вищої освіти.

 

Викладачі кафедри є (були) учасниками міжнародних проектів:

 • програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP;
 • польсько-українського «Нова українська школа – 2»;
 • швейцарсько-українського «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»;
 • українсько-норвезько-палестинського “Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині (CPEA–LT-2017/10037);
 • українсько-норвезького «Україна-Норвегія» (програма «Підприємництво та лідерство»);
 • «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (IREX);
 •  ECHО (за сприяння Університету Нью Мехіко, у спільній діяльності з Центром медичних наук (Health Sciences Center) та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

Теми науково-дослідної роботи кафедри:

1. "Доуніверситетська і післядипломна освіта як засіб самореалізації та професійного 
вдосконалення особистості у системі ціложиттєвого навчання: український і зарубіжний 
досвід» (державний реєстраційний номер 0117U005542, 2018-2022 рр., керівник - доктор політичних
наук, професор Михайло НАГОРНЯК).

2. «Професійна підготовка спеціального педагога: український і зарубіжний досвід імплементації інклюзивної освіти в контексті реформування Нової української школи» (державний реєстраційний номер: 0122U002604, 2022 -2027, керівник – доктор педагогічних наук, професор Оксана ДЖУС).

У рамках науково-дослідницької теми і науково-практичних пошуків кафедрою було організовано та проведено:

– Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій» (11 – 12 жовтня, 2018);

–  міжуніверситетський літературно-освітній воркшоп «Інноваційні підходи у філологічній освіті» та студентську наукову постер-сесію «Інклюзія у просторі літератури» (16 – 17 жовтня 2018 р.) (співорганізатор);

– науково-методичний семінар  «Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти« (17-26 квітня 2018 року);

–  Всеукраїнський науково-методичний семінар «Нова українська школа: співпраця закладів загальної середньої та вищої освіти як підґрунтя підвищення якості професійної підготовки учителів» (8 – 10 квітня 2019);

– міждисциплінарний науково-практичний семінар «Актуальні аспекти корекційної педагогіки, спеціальної психології та реабілітології» (15 лютого 2019);

– Івано-Франківський міський тематичний захід «Педагогіка партнерства як основа якісних змін в освітньому просторі міста» (22 серпня 2019) (співорганізатор);

– Серпневу конференцію освітян міста Івано-Франківська-2019 «Педагогічне партнерство як основа якісних змін в освітньому просторі міста» (29 серпня 2019) (співорганізатор);

– семінар-практикум з елементами тренінгу «Технології інклюзивного навчання» (2 жовтня 2019);

– психолого-педагогічні читання «Теорії Л.Виготського як основа сучасної системи інклюзивного навчання« (17-18 листопада 2019);

–  он-лайн форум «Психологія щасливого дитинства« (1 червня 2020) (співорганізатор);

– серія всеукраїнських он-лайн-семінарів «Логопедія і дитяча психологія у Прикарпатському університеті: переваги, перспективи, працевлаштування» (7 травня , 25 травня, 3 липня 2020).

Викладачами кафедри опубліковано: 8 монографій, 3 навчально-методичних посібники, 1 збірник матеріалів всеукраїнської конференції, 4 збірників студентських наукових праць:

 1. Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій:український і зарубіжний досвід: колективна монографія / за заг. ред. Євтуха М.Б. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. 340 с.
 2. Джус О.В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (ХХ століття): монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 350 с.
 3. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. I. M. Trubavina, S. T. Zolotukhina. Vienna: Premier Publishing, 2019. 370 р.
 4. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 2020.  674 р.
 5. The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; рр. 242.
 6. Contemporary technologies in the educational process. Monograph. Eds Magdalena Wierzbik-Strońska & Galyna BuchkivskKatowiceFaculty of ArchitectureCivil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology2020; 978-83-957298-7-4; pp. 368.
 7. Екстрене дистанційне навчання в Україні. Монографія. За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.
 8. Інноваційні освітні технології в Новій українській школі: монографія / за ред. О.Б. Будник. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. 100 с.
 9. Джус О.В. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 35 с.
 10. Джус О.В. Педагогічна думка української діаспори (ХХ століття): хрестоматія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 150 с.
 11. Джус О.В. Професійна підготовка української молоді в діаспорі (1900-і – 1980-і рр.): навчально-методичний посібник: Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 100 с.
 12. Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Івано-Франківськ, 11-12 жовтня 2018 р. / Упоряд. Гуменюк І.В., Джус О.В., Кучерак І.В., Труш Н.В., Паска Т.В., Сидорик Ю.Р. Електронні дані. (Об’єм: 8,9 Мб). Івано-Франківськ: НАІР, 2018. Ч. 1. 458 с.
 13. Матеріали звітної наукової конференції студентів за 2017 рік: зб. наук. праць. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. Ч. 1. 132 с.
 14. Збірник студентських наукових праць: матеріали звітної наукової конференції студентів за 2017 рік. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. Ч. 2. 164 с
 15. Матеріали звітної наукової конференції студентів за 2018 рік: зб. наук. праць. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. 240 с.
 16. Матеріали звітної наукової конференції студентів за 2019 рік: зб. наук. праць. Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 104 с.

При кафедрі функціонує проект «Університет для всіх» – платформа для організації циклу лекцій, просвітницької та профорієнтаційної роботи серед громадськості Івано-Франківська та області, практично орієнтованих занять, тренінгів, майстер-класів тощо з метою популяризації досягнень сучасної науки і професійних здобутків викладачів та студентів університету (детальніше: https://kpoit.pnu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/).

Зокрема, організовано 9 лекцій за участю українських і зарубіжних науковців:

 • професор Володимир Лущак. «НЕ-секрети здорового довголіття» (Україна, 16 листопада 2017);
 • доцент Марія Байляк. «Біохімія кохання» (20 грудня 2017);
 • професор Іван Климишин. «Про космічне, земне, світоглядне» (Укр15 лютого 2018);
 • доцент Юрій Сидорик «Технології штучного інтелекту та їх використання у психологічних дослідженнях» (14 березня 2018);
 • професор Ольга Деркачова «Василь Стус. 80:34 vs 13» (11 квітня 2018);
 • професор Галина Семчишин «Що таке західна дієта (правда і вигадка) та її вплив на здоров’я» (29 травня 2018);
 • професор Іван Монолатій «Як українська література початку ХХІ сторіччя (не)пам’ятає міста?» (Україна, 23 жовтня 2018);
 • Dr. Hasrat Arjjumend(д-р Хасрат Арджуменд) «Becjming dream teacher for future leaders in classroom and outside» (Канада / Індія, 8 листопада 2018);
 • професор Світлана Калініна: «Глобалізація ринку праці: просто про складне» (21 грудня 2018).

З 2020 р. функціонує Ресурсний центр з інклюзивної освіти (детальніше: https://kpoit.pnu.edu.ua/%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-%d1%96%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/), який Рішенням Вченої ради університету від 28 жовтня 2021 р. змінив статус підпорядкування  на загальноуніверситетський.

З 1 вересня 2023 р. при кафедрі створена навчально-виробнича лабораторія логопедії (наказ ректора № 439 від 17 липня 2023 р.)