Загальна інформація

     Кафедра логопедії та інноваційних технологій в інклюзії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника створена 1 січня 2024 р. (наказ ректора № 500 від 10.08.2023) на базі факультету управління.

   Підгрунтям для її народження стала діяльність кафедри професійної освіти та інноваційних технологій, що функціонувала упродовж  28 вересня 2017 р.  –  31 грудня 2023 р. (наказ ректора № 568) на базі Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки на виконання ухвали Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 9 від 26. 09. 2017 року) з метою належного науково-методичного забезпечення навчального процесу, ширення і втілення у практику інноваційних здобутків сучасної освіти, швидкого реагування на її найновіші виклики і потреби, організації стажування і підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також упровадження нових спеціальностей та освітніх програм.

    На кафедрі вперше в історії університеті у 2019 р. була упроваджена та акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти освітня програма “Спеціальна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта спеціалізації 016.01 Логопедія.

    2023 року освітня програма “Інклюзія в освіті” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта спеціалізації 016.01 Логопедія.

   У 2019 – 2023 рр. здійснювався набір на вперше упроваджену кафедрою та акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти освітню програму “Дитяча психологія та психологічна практика” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.

        На кафедрі працювали (-ють) від 7 (штатних) до 45 (внутрішніх і зовнішніх сумісників) викладачів: дійсні члени НАПН України, доктори і кандидати наук, професори, доценти, асистенти, які забезпечують (чи забезпечували) здобуття студентами першого (бакалаврського): «Спеціальна освіта», «Психологія», «Дошкільна освіта») і другого (магістерського): «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна робота», “Спеціальна освіта”) рівнів вищої освіти.

       Викладачі кафедри є (були) учасниками міжнародних проектів:

 • програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP;
 • польсько-українського «Нова українська школа – 2»;
 • швейцарсько-українського «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»;
 • українсько-норвезько-палестинського “Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині (CPEA–LT-2017/10037);
 • українсько-норвезького «Україна-Норвегія» (програма «Підприємництво та лідерство»);
 • «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (IREX);
 •  ECHО (за сприяння Університету Нью Мехіко, у спільній діяльності з Центром медичних наук (Health Sciences Center) та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

Теми науково-дослідної роботи кафедри:

 1. «Доуніверситетська і післядипломна освіта як засіб самореалізації та професійного вдосконалення особистості у системі ціложиттєвого навчання: український і зарубіжний досвід» (державний реєстраційний номер 0117U005542, 2018-2022 рр., керівник – доктор політичних наук, професор Михайло НАГОРНЯК).

 2. «Професійна підготовка спеціального педагога: український і зарубіжний досвід імплементації інклюзивної освіти в контексті реформування Нової української школи» (державний реєстраційний номер: 0122U002604, 2022 -2027, керівник – доктор педагогічних наук, професор Оксана ДЖУС).

У рамках науково-дослідницьких тем і науково-практичних пошуків кафедрою було організовано та проведено:

 – Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій» (11 – 12 жовтня, 2018);

 –  міжуніверситетський літературно-освітній воркшоп «Інноваційні підходи у філологічній освіті» та студентську наукову постер-сесію «Інклюзія у просторі літератури» (16 – 17 жовтня 2018 р.) (співорганізатор);

 – науково-методичний семінар  «Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти« (17-26 квітня 2018 року);

 –  Всеукраїнський науково-методичний семінар «Нова українська школа: співпраця закладів загальної середньої та вищої освіти як підґрунтя підвищення якості професійної підготовки учителів» (8 – 10 квітня 2019);

 – міждисциплінарний науково-практичний семінар «Актуальні аспекти корекційної педагогіки, спеціальної психології та реабілітології» (15 лютого 2019);

 – Івано-Франківський міський тематичний захід «Педагогіка партнерства як основа якісних змін в освітньому просторі міста» (22 серпня 2019) (співорганізатор);

 – Серпневу конференцію освітян міста Івано-Франківська-2019 «Педагогічне партнерство як основа якісних змін в освітньому просторі міста» (29 серпня 2019) (співорганізатор);

 – семінар-практикум з елементами тренінгу «Технології інклюзивного навчання» (2 жовтня 2019);

 – психолого-педагогічні читання «Теорії Л.Виготського як основа сучасної системи інклюзивного навчання« (17-18 листопада 2019);

 –  он-лайн форум «Психологія щасливого дитинства« (1 червня 2020) (співорганізатор);

 – серія всеукраїнських он-лайн-семінарів «Логопедія і дитяча психологія у Прикарпатському університеті: переваги, перспективи, працевлаштування» (7 травня , 25 травня, 3 липня 2020).

Викладачами кафедри опубліковано: 8 монографій, 3 навчально-методичних посібники, 1 збірник матеріалів всеукраїнської конференції, 4 збірників студентських наукових праць:

 1. Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій:український і зарубіжний досвід: колективна монографія / за заг. ред. Євтуха М.Б. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. 340 с.
 2. Джус О.В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (ХХ століття): монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 350 с.
 3. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. I. M. Trubavina, S. T. Zolotukhina. Vienna: Premier Publishing, 2019. 370 р.
 4. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 2020.  674 р.
 5. The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; рр. 242.
 6. Contemporary technologies in the educational process. Monograph. Eds Magdalena Wierzbik-Strońska & Galyna BuchkivskKatowiceFaculty of ArchitectureCivil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology2020; 978-83-957298-7-4; pp. 368.
 7. Екстрене дистанційне навчання в Україні. Монографія. За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.
 8. Інноваційні освітні технології в Новій українській школі: монографія / за ред. О.Б. Будник. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. 100 с.
 9. Джус О.В. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 35 с.
 10. Джус О.В. Педагогічна думка української діаспори (ХХ століття): хрестоматія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 150 с.
 11. Джус О.В. Професійна підготовка української молоді в діаспорі (1900-і – 1980-і рр.): навчально-методичний посібник: Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 100 с.
 12. Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Івано-Франківськ, 11-12 жовтня 2018 р. / Упоряд. Гуменюк І.В., Джус О.В., Кучерак І.В., Труш Н.В., Паска Т.В., Сидорик Ю.Р. Електронні дані. (Об’єм: 8,9 Мб). Івано-Франківськ: НАІР, 2018. Ч. 1. 458 с.
 13. Матеріали звітної наукової конференції студентів за 2017 рік: зб. наук. праць. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. Ч. 1. 132 с.
 14. Збірник студентських наукових праць: матеріали звітної наукової конференції студентів за 2017 рік. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. Ч. 2. 164 с
 15. Матеріали звітної наукової конференції студентів за 2018 рік: зб. наук. праць. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. 240 с.
 16. Матеріали звітної наукової конференції студентів за 2019 рік: зб. наук. праць. Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 104 с.

  На кафедрі функціонує проект «Університет для всіх» – платформа для організації циклу лекцій, просвітницької та профорієнтаційної роботи серед громадськості Івано-Франківська та області, практично орієнтованих занять, тренінгів, майстер-класів тощо з метою популяризації досягнень сучасної науки і професійних здобутків викладачів та студентів університету (детальніше: http://surl.li/pbsvd).

    Зокрема, організовано 9 лекцій за участю українських і зарубіжних науковців:

 • професор Володимир Лущак. «НЕ-секрети здорового довголіття» (Україна, 16 листопада 2017);
 • доцент Марія Байляк. «Біохімія кохання» (20 грудня 2017);
 • професор Іван Климишин. «Про космічне, земне, світоглядне» (Укр15 лютого 2018);
 • доцент Юрій Сидорик «Технології штучного інтелекту та їх використання у психологічних дослідженнях» (14 березня 2018);
 • професор Ольга Деркачова «Василь Стус. 80:34 vs 13» (11 квітня 2018);
 • професор Галина Семчишин «Що таке західна дієта (правда і вигадка) та її вплив на здоров’я» (29 травня 2018);
 • професор Іван Монолатій «Як українська література початку ХХІ сторіччя (не)пам’ятає міста?» (Україна, 23 жовтня 2018);
 • Dr. Hasrat Arjjumend(д-р Хасрат Арджуменд) «Becjming dream teacher for future leaders in classroom and outside» (Канада / Індія, 8 листопада 2018);
 • професор Світлана Калініна: «Глобалізація ринку праці: просто про складне» (21 грудня 2018).

  У 2020 р. на кафері був створений Ресурсний центр з інклюзивної освіти (детальніше:  http://surl.li/lenou), який Рішенням Вченої ради університету від 28 жовтня 2021 р. змінив статус підпорядкування  на загальноуніверситетський.

   З 1 вересня 2023 р. при кафедрі функціонує навчально-виробнича лабораторія логопедії (наказ ректора № 439 від 17 липня 2023 р.)