Данілавічутє Еляна Анатоліївна

професор

кафедри логопедії

та інноваційних технологій в інклюзії

(сумісництво)

E-mail: eliana.danilavichutie@pnu.edu.ua

 

    Завідувач лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України: https://ispukr.org.ua/?page_id=1328

 Освіта: вища:

Київський державний педагогічний Університет ім. М. Горького, 1998; спеціальність – «Олігофренопедагогіка та логопедія».

 Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – «корекційна педагогіка» (1997, тема: «Порушення письма в учнів 2-4 класів з ДЦП»).

  Вчене звання: старший науковий співробітник. 

 Наукові інтереси: дослідження, спрямовані на виявлення, аналіз порушень усного та писемного мовлення, визначення механізмів їх виникнення, створення методик діагностики та нейродинамічної корекції у дітей різних вікових груп з позицій психолінгвосинергетичного підходу, а також науковий пошук у сфері концептуального та лінгво-дидактичного забезпечення навчання іноземної мови дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.

Членство у спеціалізованих вчених радах

   З 2014 року – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 з захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності «корекційна педагогіка» – 13.00.03 Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Керівництво аспірантами (здобувачами наукових ступенів)

  1. Мельніченко Т.В. «Формування фонологічного компоненту мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами»: дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Інституті спеціальної педагогіки, Національна академія педагогічних наук України. Київ, 2017. 
  2. Нагорна О.В. Формування технологічної культури майбутніх фахівців інклюзивних навчальних закладів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Інституті спеціальної педагогіки, Національна академія педагогічних наук України. Київ, 2017. 
  3. Король А.В. Формування дистанційно-інтерактивного середовища підтримки батьків дошкільників з особливими мовленнєвими потребами: дис. … доктора філософії / Разова спеціалізована вчена рада PhD ДФ 05 Інституті спеціальної педагогіки, Національна академія педагогічних наук України. Київ, 2023. 
  4. Клочкова Ю.В. Індивідуалізація освітнього процесу здобувачів вищої освіти з особливими потребами: ис. … доктора філософії / Разова спеціалізована вчена рада PhD ДФ 06 Інституті спеціальної педагогіки, Національна академія педагогічних наук України. Київ, 2023. 

Публікації

  1. Данілавічютє Е. А.  Взаємодія педагогічної теорії і практики. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. № 2 (1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-4
  2. Данілавічютє Е.А., Нагорна О. В.. Організаційно-педагогічні умови застосування технологій інклюзивної освіти в професійній діяльності майбутніх фахівців інклюзивного середовища. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник наукових праць. 2021. Вип.75. Т.1. С. 134-138.
  3. Данілавічютє Е.А., Чулинда О.Б. Логопедичні стратегії подолання графічних та оптико-просторових помилок в учнів початкової школи. The 11th International scientific and practical conference “Actual problems of learning and teaching methods”(December 06-09, 2022) Vienna, Austria. International Science Group. 2022. С. 317- 324.
  4. Психолінгвістичні дидактичні технології діагностики і подолання мовленнєвих порушень у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення : навчально-методичний посібник / Е. Данілавічютє, Л. Трофименко, В. Ільяна, Ю. Рібцун, З. Мартинюк, Г. Грибань. Інститут спеціальної педагогіки і психології НАПН України, 2022. 847 с.
  5. Данілавічютє Е.А.  Інноваційна концепція визначення функціонально-мовленнєвих освітніх труднощів у осіб з особливими потребами. Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей: матеріали VІІ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології (7-8.10.2021 року, м. Київ). К.: Симоненко О.І., 2021. С. 47-55. 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3911-7612

Профіль  у Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=HM6KLLAAAAAJ

Сторінка в Електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України: http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/3b2d5625db7bf3ae1dadf91544bc0a9b/

   Автор понад 80 публікацій  з проблем навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного та шкільного віку з особливими освітніми потребами в спеціальних загальноосвітніх закладах та закладах з інклюзивною формою навчання, у тому числі, один з розробників Державного стандарту, Положення про організацію інклюзивного навчання, навчальних програм, перших в Україні підручників для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (свідоцтва про реєстрацію авторського права на підручники), співавтор навчально-методичних посібників з інклюзивної освіти.

  Свою наукову та практичну діяльність здійснює у таких напрямах: теоретичне узагальнення та інтерпретування існуючого науково-методичного забезпечення з позицій розуміння механізмів мовленнєвих порушень; розроблення наукового та методичного інструментарію для забезпечення корекційного навчання з розвитку мовлення школярів з тяжкими порушеннями мовлення; розроблення нормативно-правової бази спеціальної освіти дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку; здійснює науковий пошук у сфері лінгво-дидактичного забезпечення навчання іноземної мови дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку; є одним із розробників методичної системи виявлення і подолання порушень усного і писемного мовлення у дітей різних вікових груп.

  Данілавічютє Еляна Анатоліївна вдало поєднує теоретичну та експериментальну роботу, надає наукову підтримку інноваційним пошукам закладів освіти дітей з тяжкими порушеннями мовлення, здійснює керівництво з написання дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук (під її керівництвом захищено чотири дисертації); бере активну участь в освітній і просвітницькій діяльності: здійснює навчання наукової англійської мови у контексті підготовки аспірантів закладу, проводить курси підвищення кваліфікації фахівців закладів освіти (у тому числі, у Словаччині, Польщі, Казахстані), є тренером у «Тренінг для тренерів» для фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів (за підтримки ЮНІСЕФ і Фонду Марини Порошенко), «Сучасні Українські Технології Освіти» (СУТО) та лектором он-лайн курсу для вчителів початкової школи у контексті навчального модулю «Інклюзивна освіта» (MON-EDERA-OSVITORIA).

  Данілавічютє Еляна Анатоліївна бере активну участь у організації й підтримці міжнародного співробітництва, є постійним учасником міжнародних заходів, на яких виголошує доповіді англійською мовою.

  У 2009 році пройшла стажування за програмою “Alberta International Education Awards Ukraine” (Канада, Едмонтон).

  З 2010 по 2013 роки здійснювала обов’язки наукового консультанта і тренера з впровадження інклюзивного навчання у контексті Канадсько-Українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» в пілотних експериментальних закладах з інклюзивною формою навчання.

  З 2011 р. – один із засновників, а також науковий керівник та розробник модулю «Нейродинамічна корекція мовлення та дрібної моторики рук при ДЦП» у контексті програми «Рука-мозок» Європейської нейропсихопедагогічної лабораторії “EPSYNEL” Університету Я.Коменського (Словаччина, Братислава).

  З 2017 р. – член редакційної колегії наукових виданья «Logopaedica Lodziensia» (Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego), м. Лодзь, Польща) і «Forum Logopedyczne» (Wydawca: Polske Towarzystwo Logopedyczne, Mysłowice), м. Мисловіце, Польща).

  У 2019 році була науковим експертом у проекті з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, що націлений на зміцнення фахової компетенції працівників закладів середньої освіти та спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, і триває у контексті виконання угоди про співробітництво Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй та Урядом України, річного плану діяльності ЮНІСЕФ в Україні.

  Упродовж 2019-2021рр. – наукова експертка у проекті з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, що триває у контексті виконання угоди про співробітництво Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй та Урядом України, річного плану діяльності ЮНІСЕФ в Україні та громадської організації “Соціальна синергія”.

Відзнаки, нагороди

За «пропаганду досягнень наукового прогресу, творчу й наполегливу працю, вагомий внесок у зміцнення Української держави» отримала відзначення високою нагородою: диплом (№ 464) і медаль «Народна шана українським науковцям 1918-2018» за результатами участі у Всеукраїнському заході Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» 26 листопада 2019 року.