Загальна інформація

Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій створена 28 вересня 2017 р. (наказ ректора № 568) на базі Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки на виконання ухвали Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 9 від 26. 09. 2017 року) з метою належного науково-методичного забезпечення навчального процесу, ширення і втілення у практику інноваційних здобутків сучасної освіти, швидкого реагування на її найновіші виклики і потреби, організації стажування і підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також упровадження нових освітніх програм (зокрема, з 2019 р. – 016 Спеціальна освіта (логопедія), 053 Психологія (Дитяча психологія та психологічна практика).

Упродовж трирічного функціонування на кафедрі працювали від 7 (штатних) до 40 (внутрішніх і зовнішніх сумісників) викладачів: дійсні члени НАПН України, доктори і кандидати наук, професори, доценти, асистенти, які забезпечують (чи забезпечували) здобуття студентами першого (бакалаврського: «Дошкільна освіта», «Спеціальна освіта», «Психологія») і другого (магістерського: («Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна робота») рівнів вищої освіти.

 

Викладачі кафедри є (були) учасниками міжнародних проектів:

 • програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP;
 • польсько-українського «Нова українська школа – 2»;
 • швейцарсько-українського «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»;
 • українсько-норвезько-палестинського “Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині (CPEA–LT-2017/10037);
 • українсько-норвезького «Україна-Норвегія» (програма «Підприємництво та лідерство»);
 • «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (IREX).

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Доуніверситетська і післядипломна освіта як засіб самореалізації та професійного вдосконалення особистості у системі ціложиттєвого навчання: український і зарубіжний досвід» (державний реєстраційний номер 0117U005542).

У рамках науково-дослідницької теми і науково-практичних пошуків кафедрою було організовано та проведено:

– Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій» (11 – 12 жовтня, 2018);

–  міжуніверситетський літературно-освітній воркшоп «Інноваційні підходи у філологічній освіті» та студентську наукову постер-сесію «Інклюзія у просторі літератури» (16 – 17 жовтня 2018 р.) (співорганізатор);

– науково-методичний семінар  «Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти« (17-26 квітня 2018 року);

–  Всеукраїнський науково-методичний семінар «Нова українська школа: співпраця закладів загальної середньої та вищої освіти як підґрунтя підвищення якості професійної підготовки учителів» (8 – 10 квітня 2019);

– міждисциплінарний науково-практичний семінар «Актуальні аспекти корекційної педагогіки, спеціальної психології та реабілітології» (15 лютого 2019);

– Івано-Франківський міський тематичний захід «Педагогіка партнерства як основа якісних змін в освітньому просторі міста» (22 серпня 2019) (співорганізатор);

– Серпневу конференцію освітян міста Івано-Франківська-2019 “Педагогічне партнерство як основа якісних змін в освітньому просторі міста» (29 серпня 2019) (співорганізатор);

– семінар-практикум з елементами тренінгу «Технології інклюзивного навчання» (2 жовтня 2019);

– психолого-педагогічні читання «Теорії Л.Виготського як основа сучасної системи інклюзивного навчання» (17-18 листопада 2019);

–  он-лайн форум “Психологія щасливого дитинства” (1 червня 2020) (співорганізатор);

– серія всеукраїнських он-лайн-семінарів «Логопедія і дитяча психологія у Прикарпатському університеті: переваги, перспективи, працевлаштування» (7 травня , 25 травня, 3 липня 2020).

Викладачами кафедри опубліковано: 6 монографій, 3 навчально-методичних посібники, 1 збірник матеріалів всеукраїнської конференції, 4 збірників студентських наукових праць:

 1. Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій:український і зарубіжний досвід: колективна монографія / за заг. ред. Євтуха М.Б. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. 340 с.
 2. Джус О.В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (ХХ століття): монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 350 с.
 3. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. I. M. Trubavina, S. T. Zolotukhina. Vienna: Premier Publishing, 2019. 370 р.
 4. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 2020.  674 р.
 5. The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; рр. 242.
 6. Contemporary technologies in the educational process. Monograph. Eds Magdalena Wierzbik-Strońska & Galyna BuchkivskKatowiceFaculty of ArchitectureCivil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology, 2020; 978-83-957298-7-4; pp. 368.
 7. Джус О.В. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 35 с.
 8. Джус О.В. Педагогічна думка української діаспори (ХХ століття): хрестоматія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 150 с.
 9. Джус О.В. Професійна підготовка української молоді в діаспорі (1900-і – 1980-і рр.): навчально-методичний посібник: Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 100 с.
 10. Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Івано-Франківськ, 11-12 жовтня 2018 р. / Упоряд. Гуменюк І.В., Джус О.В., Кучерак І.В., Труш Н.В., Паска Т.В., Сидорик Ю.Р. Електронні дані. (Об’єм: 8,9 Мб). Івано-Франківськ: НАІР, 2018. Ч. 1. 458 с.
 11. Матеріали звітної наукової конференції студентів за 2017 рік: зб. наук. праць. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. Ч. 1. 132 с.
 12. Збірник студентських наукових праць: матеріали звітної наукової конференції студентів за 2017 рік. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. Ч. 2. 164 с
 13. Матеріали звітної наукової конференції студентів за 2018 рік: зб. наук. праць. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. 240 с.
 14. Матеріали звітної наукової конференції студентів за 2019 рік: зб. наук. праць. Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 104 с.

 

При кафедрі функціонує проект «Університет для всіх» – платформа для організації циклу лекцій, просвітницької та профорієнтаційної роботи серед громадськості Івано-Франківська та області, практично орієнтованих занять, тренінгів, майстер-класів тощо з метою популяризації досягнень сучасної науки і професійних здобутків викладачів та студентів університету (детальніше: https://kpoit.pnu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/).

 

Зокрема, організовано 9 лекцій за участю українських і зарубіжних науковців:

 • професор Володимир Лущак. «НЕ-секрети здорового довголіття» (Україна, 16 листопада 2017);
 • доцент Марія Байляк. «Біохімія кохання» (20 грудня 2017);
 • професор Іван Климишин. «Про космічне, земне, світоглядне» (Укр15 лютого 2018);
 • доцент Юрій Сидорик «Технології штучного інтелекту та їх використання у психологічних дослідженнях» (14 березня 2018);
 • професор Ольга Деркачова «Василь Стус. 80:34 vs 13» (11 квітня 2018);
 • професор Галина Семчишин «Що таке західна дієта (правда і вигадка) та її вплив на здоров’я» (29 травня 2018);
 • професор Іван Монолатій «Як українська література початку ХХІ сторіччя (не)пам’ятає міста?» (Україна, 23 жовтня 2018);
 • Dr. Hasrat Arjjumend(д-р Хасрат Арджуменд) «Becjming dream teacher for future leaders in classroom and outside» (Канада / Індія, 8 листопада 2018);
 • професор Світлана Калініна: «Глобалізація ринку праці: просто про складне» (21 грудня 2018).

 

З 2020 р. розпочав роботу Ресурсний центр з інклюзивної освіти (детальніше: https://kpoit.pnu.edu.ua/%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-%d1%96%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/)