Мицько Володимир Мирославович

 

доцент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

голова правління ГО «Центр психічного здоров’я і реабілітації – СОФІЯ».

Освіта: вища (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2001; спеціальність – “Психологія», кваліфікація: «Психолог. Викладач»; диплом магістра психології з відзнакою).

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2007).

Вчене звання: доцент (2015).

Наукові інтереси: психологія розвитку, вікова психологія, психологія віртуального середовища і медіапсихологія, когнітивно-поведінкова психотерапія, новітні психотерапевтичні практики.

1. Мицько В.М. Контент-аналіз окремих деструктивних категорій у віртуальному комунікативному просторі / В. М. Мицько // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль: Вид-во «Стереоарт», 2014. – С. 468 – 469.

2. Мицько В.М. Аксіопсихологічні особливості професійного становлення майбутніх психологів / В. М. Мицько // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять перший. Психологія. – С. 40 – 51. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

3. Мицько В.М. Ціннісно-смислова сфера особистості студентів: теоретичний аспект / В. М. Мицько // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27.– С. 196–203. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

4. Мицько В.М. Дослідження частоти використання деяких деструктивних категорій користувачами веб-сайтів / В. М. Мицько // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Психологія. – С. 221–231. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

5. Мицько В.М. Семантико-статистичний аналіз вживання «деструктивних» лексем користувачами веб-сайтів / В. М. Мицько // Психологія особистості: науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). – 2014. – № 1 (5). – С. 67–80. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

6. Мицько В.М. Вікова психологія: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” (із спеціалізацією: практична психологія) / В. М. Мицько. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 56 с. 7. Мицько В.М. Особливості використання деструктивних лексем користувачами вітчизняних віртуальних комунікативного та медіа середовищ / В. М. Мицько // Психологічна профілактика насилля і ворожості в суспільному та приватному житті: тези доповідей учасників Круглого столу (м. Івано-Франківськ, 5 травня 2015 року) / [редактор-упорядник З.С. Карпенко]. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – С. 43–47.

8. Мицько В.М. Дослідження динаміки використання семантичної категорії «агресія» користувачами Інтернету / В. М. Мицько // Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 10-11 липня 2015 року). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 89–92.

9. Ходан В.В., Мыцько В.М. Динамика показателя агрессивности у детей с хроническим холециститом после усовершенствованного лечения / В. В. Ходан, В. М. Мицько // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие: специальный выпуск электронного научного журнала (по Материалам III Всероссийской научной конференции с международным участием «Психология и медицина: пути поиска оптимального взаимодействия» (г. Рязань, Россия, 7-8 октября 2015 года). – Рязань: «РГМУ имени акад. И.П. Павлова», 2015. – С. 395–400. – Режим доступа: www.humjournal.rzgmu.ru.

10. Волосянко А.Б., Ходан В.В., Мыцько В.М. Исследование особенностей эмоционально-поведенческих состояний у детей больных хроническим холециститом / А. Б. Волосянко, В. В. Ходан, В. М. Мыцько // Актуальные проблемы подростковой и юношеской психиатрии (памяти профессора М. Я. Цуцульковской): Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Москва, Россия, 22 октября 2015 года). – Москва: ФГБНУ «Научн. центр психического здоровья», 2015. – С. 75–78.

11. Мицько В.М. Семантико-статистичний аналіз вживання лексеми «насилля» користувачами веб-сайтів / В. М. Мицько // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2015. – Том. XI: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 13. – С. 143–151. –ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

12. Мицько В.М. Деструктивні тенденції сучасного Інтернет-середовища / В. М. Мицько // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 листопада 2015 року). / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – С. 75– 76.

13. Мицько В.М. Семантико-статистичне дослідження особливостей використання деструктивних лексем користувачами веб-сайтів / В. М. Мицько // Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики [Монографія] / за заг. ред. З. С. Карпенко; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника». – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. – С. 84 – 99.

14. Сидорик Ю., Когутяк Н., Мицько В. Машинне навчання та використання моделей психічної діяльності // Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 квітня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 207-209.

ТЕКСТ