Мицько Володимир Мирославович

 

доцент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій

 

Персональна інформаціяВідзнаки і нагородиОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Голова правління ГО «Центр психічного здоров’я і реабілітації – СОФІЯ».

Освіта: вища (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2001; спеціальність – “Психологія», кваліфікація: «Психолог. Викладач»; диплом магістра психології з відзнакою).

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2007).

Вчене звання: доцент (2015).

Наукові інтереси: психологія розвитку, вікова психологія, психологія віртуального середовища і медіапсихологія, когнітивно-поведінкова психотерапія, новітні психотерапевтичні практики.

Неформальна освіта:

Навчальна програмою підготовки з когнітивно-поведінкової терапії, що відповідає Європейським стандартам освіти у КПТ (за моделлю програми Оксфордського центру когнітивної терапії) Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (2017-2021).

 

Стажування

Навчання у докторантурі за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2014-2017 рр.).

Cтажування (підвищення кваліфікації) в Івано-Франківський національний медичний університет  з 16 листопада 2020 р. по 31 грудня 2020 р. без відриву від освітнього процесу на кафедру психіатрії, наркології та медичної психології. Тема стажування: “Діагностика психічних порушень та практика застосування сучасних методів психотерапії дітей різного віку”. Наказ № 687 від 19.11.2020р.

 1. Подяка Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради (за високий професійний рівень проведення презентаційного меседжу «Психічне здоров’я учнів: як не прогавити найважливіше. Ознаки депресії та соціальної тривоги у дітей» на серпневих педагогічних студіях для педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти міста) (2020).
 2. Подяка Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника за високий професіоналізм, сумлінну працю (2020).
 3. Подяка Благодійного фонду «Карітас» за волонтерську та харитативну діяльність (2020).
 4. Подяка ГО «Мами Прикарпаття» за плідну співпрацю та підтримку подій та проектів організації (2020).

1. Мицько В.М. Контент-аналіз окремих деструктивних категорій у віртуальному комунікативному просторі / В. М. Мицько // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль: Вид-во «Стереоарт», 2014. – С. 468 – 469.

2. Мицько В.М. Аксіопсихологічні особливості професійного становлення майбутніх психологів / В. М. Мицько // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять перший. Психологія. – С. 40 – 51. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

3. Мицько В.М. Ціннісно-смислова сфера особистості студентів: теоретичний аспект / В. М. Мицько // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27.– С. 196–203. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

4. Мицько В.М. Дослідження частоти використання деяких деструктивних категорій користувачами веб-сайтів / В. М. Мицько // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Психологія. – С. 221–231. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

5. Мицько В.М. Семантико-статистичний аналіз вживання «деструктивних» лексем користувачами веб-сайтів / В. М. Мицько // Психологія особистості: науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). – 2014. – № 1 (5). – С. 67–80. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

6. Мицько В.М. Вікова психологія: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” (із спеціалізацією: практична психологія) / В. М. Мицько. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 56 с. 7. Мицько В.М. Особливості використання деструктивних лексем користувачами вітчизняних віртуальних комунікативного та медіа середовищ / В. М. Мицько // Психологічна профілактика насилля і ворожості в суспільному та приватному житті: тези доповідей учасників Круглого столу (м. Івано-Франківськ, 5 травня 2015 року) / [редактор-упорядник З.С. Карпенко]. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – С. 43–47.

8. Мицько В.М. Дослідження динаміки використання семантичної категорії «агресія» користувачами Інтернету / В. М. Мицько // Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 10-11 липня 2015 року). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 89–92.

9. Ходан В.В., Мыцько В.М. Динамика показателя агрессивности у детей с хроническим холециститом после усовершенствованного лечения / В. В. Ходан, В. М. Мицько // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие: специальный выпуск электронного научного журнала (по Материалам III Всероссийской научной конференции с международным участием «Психология и медицина: пути поиска оптимального взаимодействия» (г. Рязань, Россия, 7-8 октября 2015 года). – Рязань: «РГМУ имени акад. И.П. Павлова», 2015. – С. 395–400. – Режим доступа: www.humjournal.rzgmu.ru.

10. Волосянко А.Б., Ходан В.В., Мыцько В.М. Исследование особенностей эмоционально-поведенческих состояний у детей больных хроническим холециститом / А. Б. Волосянко, В. В. Ходан, В. М. Мыцько // Актуальные проблемы подростковой и юношеской психиатрии (памяти профессора М. Я. Цуцульковской): Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Москва, Россия, 22 октября 2015 года). – Москва: ФГБНУ «Научн. центр психического здоровья», 2015. – С. 75–78.

11. Мицько В.М. Семантико-статистичний аналіз вживання лексеми «насилля» користувачами веб-сайтів / В. М. Мицько // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2015. – Том. XI: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 13. – С. 143–151. –ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

12. Мицько В.М. Деструктивні тенденції сучасного Інтернет-середовища / В. М. Мицько // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 листопада 2015 року). / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – С. 75– 76.

13. Мицько В.М. Семантико-статистичне дослідження особливостей використання деструктивних лексем користувачами веб-сайтів / В. М. Мицько // Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики [Монографія] / за заг. ред. З. С. Карпенко; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника». – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. – С. 84 – 99.

14. Сидорик Ю., Когутяк Н., Мицько В. Машинне навчання та використання моделей психічної діяльності // Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 квітня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 207-209.

15. Мицько В. М. Психологічна феноменологія материнської депривації // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15–16 листопада 2019 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 1. С.  64-68.

16. Мицько В., Сидорик Ю. Психологічна зрілість як умова професійної ефективності та стресостійкості вчителів інклюзивних класів // Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (Чернівці, 22 листопада 2019 р.). Чернівці : Тухнодрук, 2019. – С. 209-211.

17. Sydoryk Y., Hryhoruk I., Kogutiak N., Mytsko V. Features of social network in students with different levels of subjective welfare // Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2020). Lviv: SPOLOM, 2020. P. 251-254.

18. Мицько В.М., Безп’ята М.М. Психолого-педагогічні умови упровадження інклюзивного навчання в діяльність закладу дошкільної освіти // Теорія і практика сучасної психології: Збірник наукових праць. Випуск № 1. Том 3. – Запоріжжя, Класичний приватний університет, – С. 153-156. – (Index Copernicus International)

19. Когутяк Н. М., Мицько В. М. Поведінкові індикатори уваги до емоцій у дітей із розладами спектру аутизму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2020. № 11. С. 126–130.

20. Мицько В.М., Сидорик Ю.Р., Когутяк Н.М. Тривожність як наслідок материнської депривації у дітей молодшого шкільного віку Теорія і практика сучасної психології: Збірник наукових праць. Випуск № 2. – Запоріжжя, Класичний приватний університет, – С. 153-156. –  (Index Copernicus International).

Організація міжнародних навчально-наукових, просвітницьких заходів:

 1. Організація та проведення Круглого столу «Менеджмент розвитку дітей із розладами спектру аутизму: досвід США для України» (м. Івано-Франківськ, 14 вересня 2017 року) за участі дитячих психіатрів, докторів медицини Linda Schmidt та Robert Nickel (США).
 2. Організація та проведення лінійки навчальних семінарів «Первинна та вторинна допомога при аутизмі» (м. Івано-Франківськ, 4-6 жовтня 2018 року) за участі дитячих психіатрів, докторів медицини, клінічних психологів Linda Schmidt, Robert Nickel, Allison Wainer, Emi Svensson (США).
 3. Організація та проведення лінійки навчальних семінарів «Рання психологічна допомога дітям з аутизмом» (Івано-Франківськ, 16 червня – 3 липня 2019 року) у рамках Fulbright Specialist Program, спікер семінарів – PhD in Clinical Psychology – Allison Wainer (США)
 4. Організація та проведення лінійки навчальних семінарів «Психічне здоров’я дітей та підлітків: досвід США для України» (м. Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2019 року) за участі дитячих психіатрів, докторів медицини, клінічних психологів Linda Schmidt, Robert Nickel, Hannah Sanford-Keller, Tatiana Terdal (США).
 5. Організація та проведення англомовного телемосту між студентами ПНУ ім. В. Стефаника та RUSH University of Chicago. Час і дата проведення: 02.2020р. з 20.00 до 21.30. Місце проведення: Центр інноваційних освітніх технологій PNU Ecosystem, ПНУ ім. В. Стефаника https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2325051014460512&id=1809796045986014&__xts__[0]=68.ARBBpFHhHhSGb255W764qU2noseXa6KMxfchh3k1nnFqg3MQQW9ZCvNUTcpLmdIcD4HVXPHNd29TevlcQZaBMuOMwcsHwaJBLpVx_eITxUMdPkOQOUtblRw-uFAK1G-0qTt-NL95tQ__4oNjS_eQY3jXOZianqOZ-VPMW1VFHHRP_34W_xliJQ33XuNvs4PCiEMccCkx5GQ6UehPMLl7uEKpC4N23tlG1sjeYQJ-ku4VuI_dTUrfWLowN9cr2OVrcy6PCeurXacLDMlnf1asQTAGOo6fnGGvX12QGrxv6hPvJWB2Go5fR8Bz29c0iYJrLZ6h8RMt3k7QMxQx-h5akIHQUnJY&__tn__=-R

 

Участь у міжнародних проектах:

 • Проєкт “Психічне здоров`я дітей та підлітків: досвід США для України” (з 28 вересня до 7 жовтня 2020р. у онлайн-форматі) за сприяння посольства Швейцарії у рамках проєкту MH4U та у співпраці з Центр здоров’я та розвитку “Коло сім’ї”, Центр розвитку особистості “Навички життя” та ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • Проєкт ECHO “Аутизм та поведінкові розлади у дітей та підлітків” (США-Україна) Project ECHO (спільно з  University of New Mexico’s Health Science Centr).

 

Організація Всеукраїнської наукової конференції, круглих столів:

 1. Організація та проведення до Міжнародного дня захисту дітей Онлайн-форуму «Психологія щасливого дитинства». Час і дата проведення: 1 червня 2020 року о 15.00-18.30. Місце проведення: онлайн-подія, система дистанційної комунікації ZOOM. https://www.facebook.com/mytskovm/posts/1513676302127533
 2. Організація та проведення семінару-практикуму «Логопедія і дитяча психологія у Прикарпатському університеті: переваги, перспективи, працевлаштування» Дата проведення: 05.2020 року. https://kpoit.pnu.edu.ua/2020/05/07/онлайн-семінар-логопедія-і-дитяча-пси/
 3. Співорганізатор проекту «Психологічний кіноклуб».

 

Членство у професійних громадських організаціях:

– голова правління ГО «Центр психічного здоров’я і реабілітації – Софія»;

– співробітник НД Центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет».

 

Профорієнтаційна робота – виступи offline / online, в соціальних мережах, телебаченні:

 1. «Форум Супер МаТатусі» (Форум-інтенсив для батьків, які все вміють, але хочуть краще). Організатор: Caritas. (22 лютого 2020р.) Місце: м. Івано-Франківськ, молодіжний центр “Параграф”, вул. Шевченка 57.

Тема виступу: «Психологія дитячої сором’язливості та невпевненості». (https://www.facebook.com/kozak.liliya/posts/2904606282894261)

 1. Участь у ранковому шоу «Ранковий гість» Івано-Франківської обласної телерадіокомпанії «UA: Карпати». Час і дата проведення: 02.2020р. з 7.40 по 9.30. Місце проведення: Філія публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «регіональна дирекція UA: КАРПАТИ» м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 30А

Тема обговорення: «Проблеми психічного здоров’я українців та якісна психологічна допомога» (в межах популяризації ОПП «Дитяча психологія та психологічна практика»).

https://www.facebook.com/mytskovm https://www.youtube.com/watch?v=Wlug44TWYes&t=14s

 1. Інтерв’ю для міського онлайн-журналу «Куфер». Журналіст – Ілона Шевченко. Тема: «Жити зі страхами. Що таке фобії та як з ними боротися?» (в межах популяризації ОПП «Дитяча психологія та психологічна практика»). Дата проведення: 20.03.2020 р. Місце проведення: Центр когнітивної психології та психотерапії. Дата публікації: 18.05.2020.

https://kufer.media/gajdy/zhyty-zi-strahamy-shho-take-fobiyi-ta-yak-z-nymy-borotysya/

 1. Інтерв’ю для Суспільно-політичного порталу Івано-Франківська та Прикарпаття – «МІСТО». Журналіст – Наталія Джулай. Тема: «Кастрація педофілів: покарання = лікування». Дата публікації: 5 жовтня 2019 р. Стаття опублікована в журналі МІСТО № 28. https://mi100.info/2019/10/05/kastratsiya-pedofiliv-pokarannya-likuvannya/

 

 

Організація профорієнтаційної роботи факультету:

 1. Організація та проведення семінару-практикуму «Логопедія і дитяча психологія у Прикарпатському університеті: переваги, перспективи, працевлаштування» Дата проведення: 05.2020 року. https://kpoit.pnu.edu.ua/2020/05/07/онлайн-семінар-логопедія-і-дитяча-пси/
 2. Організація та проведення семінару «Бути професійним психологом – це…» (23 липня і 6 серпня 2020 року) https://www.facebook.com/events/2361757464120506/
 3. Організація та проведення семінару «Хочу бути психологом! Як не помилитися обираючи університет» (20 серпня 2020 року) https://www.facebook.com/events/3556447971055211/

Професійне підвищення кваліфікації, неформальна освіта, участь у вебінарах, що підтверджено сертифікатом:

 1. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «Методи терапії зобов’язання та прийняття (АСТ)» (м. Львів, 20-22 жовтня 2016 року). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 2. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Четверта українська науково-практична конференція з когнітивно-поведінкової терапії «Творімо спільноту КПТ» (м. Львів, 9-10 червня 2017 року). Загальна кількість навчальних годин – 20.
 3. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «Розлади спектру аутизму: сучасні підходи до діагностики та терапії» (м. Львів, 11-13 вересня 2017 року). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 4. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «Вступ у КПТ. Обстеження і формулювання у КПТ» (м. Львів, 18-22 вересня 2017 року). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 5. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «Базові навички і поведінкові техніки КПТ» (м. Львів, 16-18 листопада 2017 року). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 6. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «Основні когнітивні та метакогнітивні техніки КПТ» (22-24 лютого 2018 року). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 7. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «Робота з дисфункційними схемами та правилами життя у КПТ» (10-12 травня 2018 року). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 8. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «Наукові дослідження у сфері охорони психічного здоров’я» (22-23 червня 2018 року). Загальна кількість навчальних годин – 20.
 9. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «Третя фаза терапії у КПТ. Менеджмент рецидивів. КПТ+» (Львів, УІКПТ, 24-26 вересня 2018 року). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 10. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «КПТ простих фобій. КПТ соціальної фобії» (Львів, УІКПТ, 24-26 листопада 2018 року). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 11. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «КПТ посттравматичного стресового розладу. Майндфулнес у КПТ» (Львів, 31 січня – 02 лютого 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 12. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «КПТ генералізованого тривожного розладу» (Львів, 18-20 квітня 2019 року). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 13. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Супервізії за методом «Тренінг реципрокної імітації» (Івано-Франківськ, 17-18 червня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 16 (12+4).
 14. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Психодіагностичний метод для дітей з розладами спектру аутизму «Неструктурована оцінка імітації» (Івано-Франківськ, 19 червня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 8 (6+2).
 15. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Розвиток соціальної ініціативності та експресивної комунікації» (Івано-Франківськ, 20 червня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 8 (6+2).
 16. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Тренінг стратегій розвитку гри» (Івано-Франківськ, 20 червня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 5 (4+1).
 17. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «КПТ панічного розладу, розладу тривоги за здоров’я, при соматичних розладах та хронічному болю» (м. Львів, 5-7 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 18. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Науково-обгрунтовані методи діагностики й терапії опозиційно-викличного розладу поведінки» (Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 16 (12+4).
 19. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Рання діагностика нейророзвиткових розладів» (Івано-Франківськ, 26 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 8 (6+2).
 20. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Розвиток мовленнєвих навичок у дітей з розладами спектру аутизму» (Івано-Франківськ, 27-28 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 8 (6+2).
 21. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Особливості підліткового дозрівання у дітей з розладами спектру аутизму. Високофункційний аутизм» (Івано-Франківськ, 27-28 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 16 (12+4).
 22. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Методи діагностики аутизму: DSM–V, CARS–2, супервізії STAT» (Івано-Франківськ, 27 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин розвитку практичних навичок – 2.
 23. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Психологія трансгендеру: науково-обґрунтовані підходи надання допомоги» (Івано-Франківськ, 28 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 5 (4+1).
 24. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «КПТ розладів харчової поведінки. КПТ Дизморфофобічного розладу» (Львів, 23 січня – 25 січня 2020 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 25. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «КПТ залежностей від психоактивних речовин» (Львів, 14 травня – 17 травня 2020 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 26. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «КПТ втрати, суїцидальності, самопошкодження» (Львів, 24 вересня – 27 вересня 2020 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 27. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Центр здоров`я та розвитку «Коло сім`ї» Сертифікат. Навчальний вебінар семінар «Сучасні підходи до діагностики та допомоги дітям із розладом із дефіцитом уваги і гіперактивністю» (3 год.).»
 28. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «КПТ інтерперсональних проблем» (Львів, 26 листопада – 28 листопада 2020 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 29. Coursera. Навчальний семінар: “Intro to Scheduling with When I Work”. Сертифікат (2020).
 30. Coursera. Навчальний семінар: “The Science of Well-Being”. Сертифікат (2020).