Кучерак Ірина Володимирівна

 

доцент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: вища (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність – “Початкове навчання», кваліфікація: учитель початкових класів і музики; диплом з відзнакою; ДВНЗ “Університет менеджменту освіти НАПН України”, спеціальність – 016 “Спеціальна освіта”, спеціалізація “Спеціальна освіта” (за нозологіями) (навчання в магістратурі з 2020 р).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2011).

Наукові інтереси: спеціальна освіта, логопедія, інформаційні технології в роботі логопеда, діагностика труднощів у навчанні та їх подолання

 1. Кучерак І.В. Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей// Інноваційна педагогіка, вип. 22, т.2. ВД «Гельветика», 2020, с. 91-94.
 2. Кучерак І.В. Інформаційні технології в роботі сучасного педагога: виклики НУШ// Вісник ЧНУ. Серія «Педагогічні науки», №2, 2020, с.147-151.
 3. Кучерак І.В. Дистанційне навчання студентів спеціальності 016 спеціальна освіта (логопедія) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» під час карантину (березень-червень 2020 року)//Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с., С. 70-77.
 4. Кучерак І.В. Інформаційні технології в роботі логопеда //Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи», 2020
 5. Кучерак І.В. Вишивка на пластиковій канві як засіб розвитку дрібної моторики рук старших дошкільників //Збірник матеріалів міжвузівської онлайн-конференції «Україно моя вишивана», 2020
 6. Кучерак І.В. Хмарні технології в освіті : інновації і досвід // Збірник матеріалів звітної наукової конференції студентів та викладачів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», 2020
 7. Кучерак І. В. Навчальна програма з «Основ професійного спілкування учителя на уроках музики» (для студентів спеціальності «Початкове навчання») / І. В. Кучерак. – ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 16 с.
 8. Кучерак І. В. Готовність до професійного спілкування в контексті системного підходу / І. В. Кучерак // Джерела: Науково-методичний вісник.–2007. – №3–4 (51–52). – С. 20–29.
 9. Кучерак І. В. Етнопсихологічний контекст моделювання предметного змісту мовлення чуттєвими образами в професійному спілкуванні учителя / І. В. Кучерак // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – Вип.13–14, ч.1. – С. 225–229.
 10. Кучерак І. В. Когнітивно-операційна підсистема готовності майбутнього викладача до професійного спілкування / І. В. Кучерак // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2007. – № 3 (21). ч.1. – С. 64–67.
 11. Кучерак І. В. Можливості використання соціально-психологічного тренінгу у підготовці майбутніх учителів до професійного спілкування / Ірина Кучерак // Обрії: Науково-педагогічний журнал. – 2008. – № 3–4. – С. 35–40.
 12. Кучерак І. В. Технологія формування готовності майбутніх учителів до професійного спілкування з дітьми шестирічного віку на музичних заняттях / І. В. Кучерак // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Педагогіка. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С. 79–83.
 13. Кучерак І. В. Врахування психофізіологічних особливостей учнів в професійному спілкуванні учителя на уроках музики / Ірина Кучерак // Мистецька освіта : зміст, технології, менеджмент: Зб. наук. праць. – 2009. – Випуск 4. – С. 219–228.
  Кучерак І. В. Навички професійного спілкування майбутніх учителів як важливий компонент готовності до педагогічної діяльності / Ірина Кучерак // Джерела: Науково-методичний вісник. – 2009. – № 1–2 (57–58). – С. 24–31.
 14. Кучерак І. В. Психолого-педагогічні умови, які сприяють формуванню у майбутніх учителів навичок професійного спілкування з молодшими школярами на уроках музики / Ірина Кучерак // Обрії: Науково-педагогічний журнал. – 2009. – № 1 (28). – С.17–19.
 15. Кучерак І. В. Етнопедагогічний контекст професійного спілкування вчителя / І. В. Кучерак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін» (17-18 травня 2007 р.). – Чернівці: Рута, 2007. – С. 479–484.
 16. Кучерак І. В. Інтегративна дія мистецтва слова і мистецтва музики / І. В. Кучерак // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки: матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти: історія і сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2007 р.). – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – С. 71–74.
 17. Кучерак І. В. Експериментальне дослідження процесу формування у майбутніх учителів навичок професійного спілкування з молодшими школярами на уроках музики / Ірина Кучерак // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки: матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти: історія і сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2009 р.). – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – С.77–82.
 18. Кучерак І. В. Використання технологій брендингу в системі управління вищих навчальних закладів / І. В. Кучерак // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 63. – С. 300-303. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_62
 19. Кучерак І. Теоретичні аспекти формування освітнього бренду вищого навчального закладу / І. Кучерак // Обрії. – 2013. – № 1. – С. 25-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_1_10
 20. Кучерак І. В. Адаптаційний потенціал особистості майбутнього учителя початкової школи в умовах сучасних соціальних трансформацій / І. В. Кучерак // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2017. – Вип. 13. – С. 60-64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2017_13_13
 21. І. Кучерак. Сучасна освітня парадигма у контексті культурних трансформацій/ І.В. Кучерак// Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня – 13 квітня 2017 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – 300 с., с. 97-98
 22. І. Кучерак. Культурогенез системи професійної педагогічної освіти: інновації, тенденції, проблеми /І. В. Кучерак // Професійна освіта в умовах сталого розвитку /збірник Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2016 р. /за заг. ред. В. О. Радкевич, Г. М. Романової; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 284 с., с. 24-27
 23. І. Кучерак. Культурологічні аспекти розвитку дослідницької компетенції молодих науковців / І. Кучерак // збірник Матеріалів ІІІ Всеукраїнського науково-практичного веб-семінару, присвяченого 25-річчю НАПН України (Київ, 15 травня 2017 р.).- Режим доступу: https://ivet-ua.science/publications/mk/816-rozvytok-doslidnytskoi-kompetentnosti-molodykh-naukovtsiv-u-konteksti-harmonizatsii-system
 24. І. Кучерак. Культурологічна компетентність майбутнього учителя: актуальність, структура, тенденції розвитку / І. В. Кучерак// Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи / збірник Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ-Ірпінь, 21 червня 2016 р. / за заг. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Петренко; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Київський фінансово-економічний коледж Національного університету ДПС України – Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 182с., с. 23-25
 25. І. Кучерак. Культурологічна парадигма вищої освіти: європейські стандарти розвитку / І. Кучерак // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Зб. наук. пр. – Випуск 48 / редкол. – Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017. – 214 с. , С. 149-151
 26. Кучерак І.В. Особливості і перспективи кар’єрного зростання майбутніх учителів мистецьких дисциплін / І. Кучерак // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) – К. : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2015. – Вип. 10 – 331 с. – (Серія: Педагогічні науки; Вип. 10).

Громадська діяльність

Експерт із сертифікації педагогічних працівників (наказ Державної служби якості освіти України
від 01.04.2019 р. № 01-11/17)

Членкиня:

редакційної колегії міжнародного наукового журналу “Логос. Мистецтво наукової думки”

ГО “Асоціація логопедів України”

Стажування і підвищення кваліфікації:

 1. НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти, докторантура з відривом від виробничої діяльності, науковий звіт, посвідчення докторанта, тема: «Культурологічні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічних університетах», 01.10.2018р;
 2. Міністерство освіти і науки України,  Нова українська школа. Онлайн-курс для вчителів початкової школи (60 годин), сертифікат від 14.04.2019 року.
 3. ГО «Смарт-освіта», USAID, онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (30 годин), сертифікат від 30.06.2019 року.
 4. ГО «Смарт-освіта», USAID, онлайн-курс «Участь батьків в організації інклюзивного навчання (3 години), сертифікат від 07.07.2019 року
 5. Certificate of participation, MoPED: Competency approach to professional formation of a teacher: from interactivity to the XXS century skills 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, 18-20 June, 2019.
 6. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, семінар-практикум з елементами тренінгу «Технології інклюзивного навчання», сертифікат від 02.10. 2019 року, 6 годин.
 7. Certificate of participation, MoPED: MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments»б 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, December, 05-07, 2018.
 8. Certificate of participation, MoPED: Training for the academic staff of the PNU: implementation of best European practices in educational process, May 29-31, 2019 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, 18-20 June, 2019.
 9. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Нова українська школа: співпраця загальної середньої та вищої освіти як підґрунтя підвищення якості професійної підготовки учителів, Івано-Франківськ-Бурштин, 08-10 квітня 2019 року.
 10. ГО «Прометеус, онлайн-курс «Впровадження інновацій у школах», сертифікат від 18.04.2020 року, 60 годин.
 11. ВУМ, онлайн-курс «Вступ до критичного мислення», сертифікат від 25 квітня 2020 року.
 12. ГО «Смарт-освіта», USAID, онлайн-курс «Домедична допомога», сертифікат від 05.04.2020 року, 3 години.
 13. Міністерство освіти та науки України, Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи», 01-02. 04. 2020 року, 16 годин.
 14. ВУМ, онлайн-курс «Цифрова безпека та комунікація в освіті», сертифікат від 29 січня 2020 року.
 15. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, дистанційний тренінг «Я роблю це так» з організації дистанційного навчання засобами G Suite for Education, сертифікат від 22-27 квітня 2020 року, 18 годин.
 16. ВУМ, онлайн-курс «Як розуміти соціальні мережі, сертифікат від 22.04.2020 року.
 17. ВУМ, онлайн-курс «Верифікація в інтернеті», сертифікат від 25.04.2020 року.
 18. EdEra, SaiUp, онлайн-курс «Академічна доброчесність», сертифікат від 05.04.2020 року.
 19. Прометеус, онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян», сертифікат від 18.04.2020 року, 60 годин.
 20. ВУМ, Edcamp Ukraine, онлайн-курс «Як провести Edcamp для своєї громади», сертифікат від 30 квітня 2020 року.
 21. Прометеус, онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу», сертифікат від 04.05.2020 року, 80 годин.
 22. Прометеус, онлайн-курс «Освітні інструменти критичного мислення», сертифікат від 04.05.2020 року, 60 годин.
 23. Онлайн-тренінг «Міжнародна сертифікація викладачів від компанії «Майкрософт», ТОВ «Дінтернар Ед’юкейшн», 23 червня 2020 року, 1 година.
 24. EdEra, SaiUp, онлайн-курс «Бери і роби», сертифікат від 19 липня 2020 року, 20 годин.
 25. МОН України, Департамент Запорізької облдержадміністрації, ХНА, сертифікат від 14 травня 2020 року, що засвідчує участь у « Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених», 8 годин.
 26. IREX, вебінар-тренінг «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» для викладачів ЗВО та ІПО, сертифікат від 14 липня 2020 року, 4 години.
 27. Інститут психічного здоров’я УКУ, Центр здоров’я та розвитку «Коло сім’ї», сертифікат від 10 червня 2020 року, що засвідчує участь у конференції «Розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю у дітей».
 28. З березня 2020:  участь у проєкті “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”, який реалізується в Україні Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX, Академією української преси, Посольством США, Посольством Великої Британії за підтримки Міністерства освіти і науки України: червень 2020; 1-а і 2-а сесії онлайн-навчання з інфомедійної грамотності для викладачів закладів вищої освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти (Київ, он-лайн).
 29. 8 липня 2020: вебінар-тренінг «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» для викладачів ЗВО та ІППО (он-лайн, Київ, Україна)
 30. 21 серпня 2020: вебінар «Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти» (он-лайн, Київ, Україна)

Сертифікати:

 

Відзнаки, нагороди:

Подяка за високий професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди святкування 80-річчя ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (Наказ №95-р від 13 травня 2020 року).