Кучерак Ірина Володимирівна

 

кандидат педагогічних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: вища (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність – “Початкове навчання», кваліфікація: учитель початкових класів і музики; диплом з відзнакою; ДВНЗ “Університет менеджменту освіти НАПН України”, спеціальність – 016 “Спеціальна освіта”, спеціалізація “Спеціальна освіта” (за нозологіями), кваліфікація: магістр спеціальної освіти, викладач закладу вищої освіти зі спеціальності (викладач корекційної педагогіки і спеціальної психології), вчитель-дефектолог (навчання в магістратурі з 2020 р).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2011).

Працює над докторською дисертацією на тему: “Культурологічні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи у педагогічних університетах”

Наукові інтереси: дефектологія, логопедія, інформаційні технології в роботі логопеда, діагностика труднощів у навчанні та їх подолання

 1. Кучерак І.В. Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей// Інноваційна педагогіка, вип. 22, т.2. ВД «Гельветика», 2020, с. 91-94.
 2. Кучерак І.В. Інформаційні технології в роботі сучасного педагога: виклики НУШ// Вісник ЧНУ. Серія «Педагогічні науки», №2, 2020, с.147-151.
 3. Кучерак І.В. Дистанційне навчання студентів спеціальності 016 спеціальна освіта (логопедія) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» під час карантину (березень-червень 2020 року)//Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с., С. 70-77.
 4. Кучерак І.В. Інформаційні технології в роботі логопеда //Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи», 2020
 5. Кучерак І.В. Вишивка на пластиковій канві як засіб розвитку дрібної моторики рук старших дошкільників //Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал
  української вишиванки : зб. тез Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції,
  21 травня 2020 р. / за наук. ред. д. пед. наук Н. І. Богданець-Білоскаленко (електронне видання).
  Київ : Педагогічна думка, 2020. 163 c., с. 84-86
 6. Кучерак І.В. Хмарні технології в освіті : інновації і досвід // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. 507 с., с. 448-450.
 7. Кучерак І.В. Інформаційні технології в роботі логопеда // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.)за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Видво Хортицької національної академії, 2020. 694 с., с. 105-106
 8. Кучерак І. В. Навчальна програма з «Основ професійного спілкування учителя на уроках музики» (для студентів спеціальності «Початкове навчання») / І. В. Кучерак. – ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 16 с.
 9. Кучерак І. В. Готовність до професійного спілкування в контексті системного підходу / І. В. Кучерак // Джерела: Науково-методичний вісник.–2007. – №3–4 (51–52). – С. 20–29.
 10. Кучерак І. В. Етнопсихологічний контекст моделювання предметного змісту мовлення чуттєвими образами в професійному спілкуванні учителя / І. В. Кучерак // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – Вип.13–14, ч.1. – С. 225–229.
 11. Кучерак І. В. Когнітивно-операційна підсистема готовності майбутнього викладача до професійного спілкування / І. В. Кучерак // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2007. – № 3 (21). ч.1. – С. 64–67.
 12. Кучерак І. В. Можливості використання соціально-психологічного тренінгу у підготовці майбутніх учителів до професійного спілкування / Ірина Кучерак // Обрії: Науково-педагогічний журнал. – 2008. – № 3–4. – С. 35–40.
 13. Кучерак І. В. Технологія формування готовності майбутніх учителів до професійного спілкування з дітьми шестирічного віку на музичних заняттях / І. В. Кучерак // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Педагогіка. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С. 79–83.
 14. Кучерак І. В. Врахування психофізіологічних особливостей учнів в професійному спілкуванні учителя на уроках музики / Ірина Кучерак // Мистецька освіта : зміст, технології, менеджмент: Зб. наук. праць. – 2009. – Випуск 4. – С. 219–228.
  Кучерак І. В. Навички професійного спілкування майбутніх учителів як важливий компонент готовності до педагогічної діяльності / Ірина Кучерак // Джерела: Науково-методичний вісник. – 2009. – № 1–2 (57–58). – С. 24–31.
 15. Кучерак І. В. Психолого-педагогічні умови, які сприяють формуванню у майбутніх учителів навичок професійного спілкування з молодшими школярами на уроках музики / Ірина Кучерак // Обрії: Науково-педагогічний журнал. – 2009. – № 1 (28). – С.17–19.
 16. Кучерак І. В. Етнопедагогічний контекст професійного спілкування вчителя / І. В. Кучерак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін» (17-18 травня 2007 р.). – Чернівці: Рута, 2007. – С. 479–484.
 17. Кучерак І. В. Інтегративна дія мистецтва слова і мистецтва музики / І. В. Кучерак // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки: матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти: історія і сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2007 р.). – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – С. 71–74.
 18. Кучерак І. В. Експериментальне дослідження процесу формування у майбутніх учителів навичок професійного спілкування з молодшими школярами на уроках музики / Ірина Кучерак // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки: матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти: історія і сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2009 р.). – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – С.77–82.
 19. Кучерак І. В. Використання технологій брендингу в системі управління вищих навчальних закладів / І. В. Кучерак // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 63. – С. 300-303. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_62
 20. Кучерак І. Теоретичні аспекти формування освітнього бренду вищого навчального закладу / І. Кучерак // Обрії. – 2013. – № 1. – С. 25-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_1_10
 21. Кучерак І. В. Адаптаційний потенціал особистості майбутнього учителя початкової школи в умовах сучасних соціальних трансформацій / І. В. Кучерак // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2017. – Вип. 13. – С. 60-64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2017_13_13
 22. І. Кучерак. Сучасна освітня парадигма у контексті культурних трансформацій/ І.В. Кучерак// Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня – 13 квітня 2017 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – 300 с., с. 97-98
 23. І. Кучерак. Культурогенез системи професійної педагогічної освіти: інновації, тенденції, проблеми /І. В. Кучерак // Професійна освіта в умовах сталого розвитку /збірник Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2016 р. /за заг. ред. В. О. Радкевич, Г. М. Романової; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 284 с., с. 24-27
 24. І. Кучерак. Культурологічні аспекти розвитку дослідницької компетенції молодих науковців / І. Кучерак // збірник Матеріалів ІІІ Всеукраїнського науково-практичного веб-семінару, присвяченого 25-річчю НАПН України (Київ, 15 травня 2017 р.).- Режим доступу: https://ivet-ua.science/publications/mk/816-rozvytok-doslidnytskoi-kompetentnosti-molodykh-naukovtsiv-u-konteksti-harmonizatsii-system
 25. І. Кучерак. Культурологічна компетентність майбутнього учителя: актуальність, структура, тенденції розвитку / І. В. Кучерак// Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи / збірник Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ-Ірпінь, 21 червня 2016 р. / за заг. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Петренко; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Київський фінансово-економічний коледж Національного університету ДПС України – Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 182с., с. 23-25
 26. І. Кучерак. Культурологічна парадигма вищої освіти: європейські стандарти розвитку / І. Кучерак // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Зб. наук. пр. – Випуск 48 / редкол. – Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017. – 214 с. , С. 149-151
 27. Кучерак І.В. Особливості і перспективи кар’єрного зростання майбутніх учителів мистецьких дисциплін / І. Кучерак // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) – К. : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2015. – Вип. 10 – 331 с. – (Серія: Педагогічні науки; Вип. 10).

Громадська діяльність

Експерт із сертифікації педагогічних працівників (наказ Державної служби якості освіти України від 01.04.2019 р. № 01-11/17), (наказ Державної служби якості освіти України від 07 жовтня 2020 року, № 1-11/57)

Членкиня:

ГО “Асоціація логопедів України”

редакційної колегії міжнародного наукового журналу “Логос. Мистецтво наукової думки”

 

Стажування і підвищення кваліфікації:

 1. НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти, докторантура з відривом від виробничої діяльності, науковий звіт, посвідчення докторанта, тема: «Культурологічні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи у педагогічних університетах», 01.10.2018р;
 2. Міністерство освіти і науки України,  Нова українська школа. Онлайн-курс для вчителів початкової школи (60 годин), сертифікат від 14.04.2019 року.
 3. ГО «Смарт-освіта», USAID, онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (30 годин), сертифікат від 30.06.2019 року.
 4. ГО «Смарт-освіта», USAID, онлайн-курс «Участь батьків в організації інклюзивного навчання (3 години), сертифікат від 07.07.2019 року
 5. Certificate of participation, MoPED: Competency approach to professional formation of a teacher: from interactivity to the XXS century skills 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, 18-20 June, 2019.
 6. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, семінар-практикум з елементами тренінгу «Технології інклюзивного навчання», сертифікат від 02.10. 2019 року, 6 годин.
 7. Certificate of participation, MoPED: MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments»б 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, December, 05-07, 2018.
 8. Certificate of participation, MoPED: Training for the academic staff of the PNU: implementation of best European practices in educational process, May 29-31, 2019 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, 18-20 June, 2019.
 9. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Нова українська школа: співпраця загальної середньої та вищої освіти як підґрунтя підвищення якості професійної підготовки учителів, Івано-Франківськ-Бурштин, 08-10 квітня 2019 року.
 10. ГО «Прометеус, онлайн-курс «Впровадження інновацій у школах», сертифікат від 18.04.2020 року, 60 годин.
 11. ВУМ, онлайн-курс «Вступ до критичного мислення», сертифікат від 25 квітня 2020 року.
 12. ГО «Смарт-освіта», USAID, онлайн-курс «Домедична допомога», сертифікат від 05.04.2020 року, 3 години.
 13. Міністерство освіти та науки України, Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи», 01-02. 04. 2020 року, 16 годин.
 14. ВУМ, онлайн-курс «Цифрова безпека та комунікація в освіті», сертифікат від 29 січня 2020 року.
 15. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, дистанційний тренінг «Я роблю це так» з організації дистанційного навчання засобами G Suite for Education, сертифікат від 22-27 квітня 2020 року, 18 годин.
 16. ВУМ, онлайн-курс «Як розуміти соціальні мережі, сертифікат від 22.04.2020 року.
 17. ВУМ, онлайн-курс «Верифікація в інтернеті», сертифікат від 25.04.2020 року.
 18. EdEra, SaiUp, онлайн-курс «Академічна доброчесність», сертифікат від 05.04.2020 року.
 19. Прометеус, онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян», сертифікат від 18.04.2020 року, 60 годин.
 20. ВУМ, Edcamp Ukraine, онлайн-курс «Як провести Edcamp для своєї громади», сертифікат від 30 квітня 2020 року.
 21. Прометеус, онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу», сертифікат від 04.05.2020 року, 80 годин.
 22. Прометеус, онлайн-курс «Освітні інструменти критичного мислення», сертифікат від 04.05.2020 року, 60 годин.
 23. Онлайн-тренінг «Міжнародна сертифікація викладачів від компанії «Майкрософт», ТОВ «Дінтернар Ед’юкейшн», 23 червня 2020 року, 1 година.
 24. EdEra, SaiUp, онлайн-курс «Бери і роби», сертифікат від 19 липня 2020 року, 20 годин.
 25. МОН України, Департамент Запорізької облдержадміністрації, ХНА, сертифікат від 14 травня 2020 року, що засвідчує участь у « Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених», 8 годин.
 26. IREX, вебінар-тренінг «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» для викладачів ЗВО та ІПО, сертифікат від 14 липня 2020 року, 4 години.
 27. Інститут психічного здоров’я УКУ, Центр здоров’я та розвитку «Коло сім’ї», сертифікат від 10 червня 2020 року, що засвідчує участь у конференції «Розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю у дітей».
 28. З березня 2020:  участь у проєкті “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”, який реалізується в Україні Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX, Академією української преси, Посольством США, Посольством Великої Британії за підтримки Міністерства освіти і науки України: червень 2020; 1-а і 2-а сесії онлайн-навчання з інфомедійної грамотності для викладачів закладів вищої освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти (Київ, он-лайн).
 29. 8 липня 2020: вебінар-тренінг «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» для викладачів ЗВО та ІППО (он-лайн, Київ, Україна)
 30. 21 серпня 2020: вебінар «Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти» (он-лайн, Київ, Україна)
 31. 2-4 листопада 2020: авторський онлайн-тренінг “Будь у тренді: МІГ онлайн” (Академія української преси, Фонд Фрідріха Науманна за Свободу,12 годин, 2,5 кредити).
 32. 19.11-31.12.2020 – стажування на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету, тема «Формування комунікативних умінь дітей із розладами аутичного спектру».
 33. Міністерство освіти і науки України, ГО DOCCU, EdEra «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл (50 годин, 10 кредитів), сертифікат від 03.01.2021
 34. Міністерство освіти та науки України, ГО DOCCU, EdEra “Про дистанційний та змішаний формати навчання” для педагогів та керівників закладів ПТО (30 годин), сертифікат від 10 січня 2021 року
 35. 04.01-26.03.2021 – стажування на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету, тема «Формування комунікативних умінь дітей із розладами аутичного спектру».
 36. Friedrich Naunmann Foundation for freedom, Академія української преси “Digital-trainer: антитіла до інфодемії (практичні онлайн-інструменти для дистанційного навчання медіаграмотності”, 9-11 березня 2021 року, 30 годин (1 кредит), сертифікат від 11.03.2021 р.
 37. EdEra, Інститут раннього втручання, Міжнародний фонд Відродження, онлайн-курс «Вступ до раннього втручання», 30 годин, сертифікат від 04.04.2021 року.
 38. EdEra, Міжнародний фонд “Відродження”, онлайн-курс «Як навчати супергероїв? Онлайн-курс з підготовки лікарняних вчителів», 20 годин, сертифікат від 04.04.2021 року.
 39. ГО «Прометеус, онлайн-курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі», сертифікат від 22.04.2021 року.
 40. ГО «Прометеус, онлайн-курс «Комунікаційні інструменти для побудови репутації», сертифікат від 22.04.2021 року.

Сертифікати:

 

Відзнаки, нагороди:

Подяка за високий професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди святкування 80-річчя ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (Наказ №95-р від 13 травня 2020 року).